Reiki cursus

Introductie Reiki

Wat is Reiki?

Er zijn vele (oude) methodes van genezen door energieoverbrenging via handoplegging; Reiki is daar één van. Het houdt geen geloof, religie, sekte of occultisme in en het wordt door mensen van de meest uiteenlopende wereldbeschouwingen met hetzelfde succes aangewend. Reiki is één der eenvoudigste en natuurlijkste methodes van energieoverdracht en ook één der meest effectieve. Het is universeel en verzet zich tegen geen enkele vorm van levensbeschouwing of geneeskunde. Reiki gaat door kleding en zelfs gips heen.

Reiki is een eenvoudige en effectieve behandelingsmethode, waarbij met handoplegging wordt gewerkt. Een persoon die is ingewijd als Reikibehandelaar, heeft zijn of haar energiebanen in het lichaam laten openen en ontdoen van obstakels door de Reiki inwijding. Deze persoon ontvangt niet alleen een verhoging van levensenergie of Ki voor eigen genezing, maar wordt verbonden met de bron van alle universele Ch'i of Ki.

Betekenis van het woord Reiki

Het woord Reiki betekent 'universele levensenergie'. Al wat leeft, in welke vorm ook, dankt zijn verschijning aan en is een uitdrukking van 'ki', een energie die alles in de schepping doorstroomt. Vele culturen kennen een andere benaming voor ditzelfde ki en het is vergelijkbaar met het:
- Chinese Ch'i
- Griekse Pneuma
- Latijnse Spiritus Vitalis
- Prana uit de yoga
- Mana van de Kununa's
- Licht van de Christenen
- Ka van de oude Egyptenaren

Geschiedenis van Reiki

Een citaat uit het boek "Het Reiki Vuur" van Frank Arjava Petter.

Reiki komt voort uit het boeddhistische Oigong en met shintoistische invloeden. Het werd door Mikaomi Usui uit Kyoto in Japan eind 19e eeuw opnieuw herontdekt. Hij gaf het de naam Rei-Ki. In het Japans betekent het karakter Rei: heilige,geest, mysterie, gift, natuurgeest of onzichtbare geest. Het karakter Ki betekent: energie, natuur, talent en gewaarwording. Meestal wordt Reiki vertaalt als Universele energie.

De levensbeschrijving van Usui is vaag en vol mysteries, het meeste wat er over hem in het westen bekent is, is van mond op mond verhalen en soms geromantiseerd en overtrokken. Bijna in alle boeken menen dat Dr. Usui hoofd van de Doshashi Universiteit in Kyoto was en later gestudeerd heeft aan de Universiteit van Chicago. Ook gaan veel bronnen ervan uit dat Usui een christen was maar ook al zou hij het christendom heel even omarmt hebben, tot de meiji-periode heeft Japan zich bewust geïsoleerd van de rest van de wereld. Zelfs op dit moment is officieel maar ongeveer 1% van de bevolking in Japan christelijk.

Tussen 1992 en 1994 is Frank Arjava Petter op onderzoek uitgeweest naar het werkelijke verhaal achter Usui hij kwam in contact met Tsutomu Oishi. Oishi had Reiki geleerd van een van Usui's naaste leerlingen; zijn moeder, en dat verhaal gaat ongeveer als volgt: Dr. Usui had ooit een eigen zaak die op een gegeven moment ter ziele ging, waardoor hij bleef zitten met grote schulden. In hem leefde echter ook het verlangen om iets te vinden dat belangrijker was dan materieel gewin. Usui mediteerde gewoonlijk bij een waterval op de berg Kurama. Op een dag terwijl hij onder de waterval stond kreeg hij een satori (traditioneel gezien een glimp in een hogere orde of plotseling inzicht.) Het kan niet eenvoudigweg als verlichting vertaald worden. Enige tijd na deze ervaring op de Kurama stichtte hij de "Usui Reiki Ryoho Gakkei" de stichting voor de Usui Reiki Geneeswijze. Tijdens zijn leven werd het lokale Reiki-centrum in Shizuka geleid door Kozo Ogawa. Deze was verkoper van schooluniformen zodat hij van school naar school reisde. Hij behandelde elk ziek kind dat hij tegenkwam met Reiki. Hij was een van de weinige genezers die van te voren weten hoeveel behandelingen nodig zijn om tot genezing te komen. Usui en Ogawa gaven vaak kristallen bollen die geladen waren met energie aan hun studenten. Usui gaf hem uiteindelijk het voorzitterschap van de organisatie. Nadien zijn er vijf voorzitters geweest de heren Ushida, Taketomi, Watanabe, Wanami en mevr Koyama, die nog steeds voorzitter is. In de tijd van Ogawa waren er zo'n 40 Reiki-scholen in Japan. Kort na de dood van Dr. Usui in 1926 op 62 jarige leeftijd richtte de stichting een gedenksteen op, waarop meer over het leven van Usui vermeld staat. Deze is geplaatst bij de Saihojitempel in Tokio.

Over Reiki - Reiki Inwijdingen

Reiki is een eenvoudige en effectieve behandelingsmethode, waarbij met handoplegging wordt gewerkt. Een persoon die is ingewijd als Reiki-behandelaar, heeft zijn of haar energiebanen in het lichaam laten openen en ontdoen van obstakels door de Reiki inwijding. Deze persoon ontvangt niet alleen een verhoging van levensenergie of Ki voor eigen genezing, maar wordt verbonden met de bron van alle universele Ch'i of Ki.

Onderzoek naar Reiki

Reiki is een energie die in het westen nog maar enkele decennia bekend is. Het wordt toegepast door meer dan een miljoen mensen (1998), wat in verhouding tot de wereldbevolking weinig is.

Om Reiki vanuit een wetenschappelijk oogpunt te verklaren dienen we eerst enkele concepten uit de wetenschap te bespreken. Wetenschappelijk bewijs ontstaat op vele manieren. Het is gebruikelijk om een rationele verklaring te geven van de werking van enkele fenomenen gebaseerd op de logica van 'solide' wetenschappelijke principes.

Een typisch voorbeeld in dit verband is de rationele verklaring van Reiki m.b.v. termen als "subatomaire materie", "ongepolariseerd", "werveltheorie", "beeldspiegeling" etc. Ze klinken goed en zijn waarschijnlijk de beste manier om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een rationele uitleg die zoveel Reiki-beoefenaars voelen. Er is echter een valkuil. Alleen het gebruik van een natuur wetenschappelijke terminologie is geen wetenschappelijk bewijs van Reiki! Het is slechts een rationele verklaring gebaseerd op algemene - maar dikwijls zichzelf tegensprekende - natuur wetenschappelijke termen. (Zoals we later zullen zien kunnen we die labels op grond van onze waarnemingen toepassen op Reiki ).

Het hele terrein van de hoge energie fysica is nieuw en verkeert in de pioniersfase. Als je het aan een leek uitlegt, is het volkomen verantwoord om te generaliseren en de wetenschappelijke termen (ongepolariseerd, subatomair etc.) te gebruiken om een conceptueel kader te scheppen voor het begrijpen van de klinische of lichamelijke uitingen van Reiki - niet om Reiki te bewijzen.

Reiki is 'ongepolariseerde' subatomaire energie die zich gedraagt als een harmonische trilling in energetische systemen - zoals het lichaam - die in een disharmonische toestand verkeren. Als de Reiki-energie de subatomaire wereld verlaat moet het zich polariseren omdat het de fysieke manifeste wereld binnenkomt, waarin het onderhevig is aan de tijdsdimensie. Omdat het, van oorsprong, een harmonische trilling is zal het polariseren en een spiegelbeeld vormen van elke disharmonische frequentie in dat energie systeem (het lichaam) en zal daardoor het normale evenwicht en welbevinden herstellen. Dit versnelt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam.

Om deze definitie te verklaren en te bewijzen moeten we gebruik maken van het wetenschappelijke proces van klinische waarneming en het logisch beredeneren van de resultaten van deze waarnemingen. De meeste zaken die we gebruiken in ons dagelijks leven zijn er omdat ze consistent en voorspelbaar werken. Als ze dat niet deden zouden we ze weggooien. Als een nieuw medicijn klinisch is uitgeprobeerd en goede resultaten - zonder duidelijke bijwerkingen - laat zien, wordt het gebruikt omdat de waargenomen resultaten het bewijs vormen. Als het niet meer werkt of slechte bijwerkingen gaat vertonen wordt het niet meer gebruikt en beschouwt als niet bewezen.

Dit is belangrijk om te begrijpen. We kunnen Reiki (nog) niet bewijzen met mooie grafieken of wetenschappelijke termen. Het bewijs, in dit vroege stadium, komt van onze eigen klinische praktische ervaringen en de ervaring van honderdduizenden beoefenaars die gedurende de laatste paar decennia dagelijks Reiki gebruikten.